Különjárati utazási feltételek

Az (eseti) különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés a MEGRENDELŐ írásbeli megrendelésével – és az Adam's Travel Kft. írásbeli visszaigazolásával (hivatkozási szám alapján) jön létre.

Az árajánlat nem minősül megrendelés visszaigazolásnak.

A szerződés tartalmát a megrendelésen és visszaigazolásban foglalt adatok, illetve jelen vállalási feltételek képezik.

1. A különjárat megrendelése

A megrendelésnek tartalmaznia kell: a megrendelő (és képviselőjének, utazáson résztvevő megbízottjának) nevét, címét, telefax-, és telefonszámát, illetve e-mail címét (ahová a visszaigazolást kéri)

A különjárati megrendelést a különjárat megkezdéséig lehet közös megegyezéssel – írásban – módosítani.

2. A különjárat visszaigazolása

Amennyiben az Adam's Travel Kft.-nek lehetősége van a különjárat teljesítését vállalni, akkor az megrendelés visszaigazolásával válik elfogadottnak.

A megrendelés visszaigazolása tartalmazza:

A különjárat visszaigazolását a különjárat megkezdéséig lehet közös megegyezéssel – írásban – módosítani.

Az Adam's Travel Kft. a különjárati megrendelés elfogadását – külön indoklás nélkül – megtagadhatja.

3. Előlegfizetés

Az Adam's Travel Kft. az előzetes költségkalkuláció alapján a várható különjárati díj – vagy annak része – megfizetését előlegként kérheti. Az előlegként meghatározott díj megadott határidőre történő meg nem fizetése a különjárat elmaradását vonhatja maga után. Ezen esetben az Adam's Travel Kft.-t a különjárat elmaradásáért kártérítési kötelezettség nem terheli.

A befizetett előleg a különjárat elmaradása esetén – a lemondásra vonatkozó feltételek figyelembevételével – visszatérítésre kerül.

4. A különjárati megrendelés lemondása

A különjárati megrendelés lemondása csakis írásban történhet. A lemondást az Adam's Travel Kft. az alábbi feltételekkel fogadja el:

5. A különjárati autóbusz kiállítása, felelősség, forgalmi zavar

Ha az Adam's Travel Kft. a visszaigazolt megrendelés alapján a különjárat teljesítésére az autóbuszt nem, vagy a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 45 percen belül nem állítja ki, a megrendelő az autóbusz igénybevételétől elállhat. Ebben az esetben a megrendelő kártérítéskén kérheti a más autóbusz igénybevételéért kifizetett díjtöbbletet, továbbá a szerződésszegés folytán keletkezett igazolt kárát, ha azt az Adam's Travel Kft. szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta. A kártérítés alapja a ténylegesen felmerült és igazolt kár, de a kártérítés felső határa az adott autóbusztípusra megállapított minimumdíj 3-szorosa. Nem fizet kártérítést az Adam's Travel Kft., ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

Ha a különjárat közlekedése – átmenetileg- egyáltalán nem vagy csak kerülő úton lehetséges, az Adam's Travel Kft.-t erről a megrendelőt (megbízottját) tájékoztatja.

Ha útközben a különjárat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, az Adam's Travel Kft. köteles rendelkezésre álló más járművét az utasok továbbszállításáról gondoskodni, amennyiben az lehetséges és a megrendelő azt igényli.

Az Adam's Travel Kft. nem köteles megtéríteni a megrendelő kárát, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl: közlekedést hátráltató időjárási-, út-, és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, stb.) idézte elő. Így nem terheli kártérítési felelősség az Adam's Travel Kft.-t az előbbi okokból származó késések esetén sem.

Amennyiben az utazást VISMAIOR (háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok) befolyásolják, ezért és a különjárat fenti okokból bekövetkezett elmaradásért az Adam's Travel Kft. felelősséget nem vállal. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek a megrendelőt terhelik.

Többnapos különjárat során a biztonságot nagy mértékben befolyásolja a gépkocsivezetők pihentségi fok, a pihenésre alkalmas szállása is, mely szállások –legyen az tranzitszállás- megrendelése és kiegyenlítés (ettől eltérő írásos megállapodás hiányában) a megrendelő feladata. Ennek hiányában – illetve a csoportvezetővel való eredménytelen konzultációt követően (mely a menetlevél megjegyzés rovatában rögzítendő)- az autóbuszvezetők felhatalmazást kapnak arra, hogy a csoport biztonsága érdekében a legközelebbi pihenésre alkalmas szálláson pihenjék ki magukat a megrendelő költségére. Amennyiben a megrendelő a helyszínen nem rendezi a szállás számlát, akkor az a (vég)elszámolásnál beépítésre kerül a különjárat díjába.

6. Tilos tevékenységek

A különjárati személyszállítás során is tilos az alábbi tevékenységek folytatása:

A fent említettek bármelyike esetén a gépkocsivezetőnek felhatalmazása van arra, hogy az utazást szüneteltesse, illetőleg az érintett személy(ek) nem utazhatnak tovább az Adam's Travel Kft. autóbuszainak egyikével sem. Az ebből eredő károkat a megrendelő köteles megtéríteni az Adam's Travel Kft.-nek, illetőleg az Adam's Travel Kft. semminemű kártérítést nem térít a megrendelőnek, az ebből eredő késésért, stb.

7. Poggyászok és élőállatok szállítása

A különjáratok utasai poggyászaikat magukkal vihetik és az autóbusz utasterébe, vagy a külső csomagtartókba, illetőleg igény esetén utánfutóban, vagy síkofferben helyezhetik el. A poggyászokért különjárat esetén az utasok felelnek. A különjáraton személyenként szállítható poggyászok mérete, tömege, darabszáma nincs korlátozva, de összességüket tekintve figyelembe kell venni az autóbusz típusára vonatkozó megengedhető terhelést, valamint a csomagtér méretét és terhelhetőségét. Az Adam's Travel Kft. autóbuszain az élőállat szállítása nem megengedett.

8. A programoktól való eltérés a megrendelő kérésre

A különjárat teljesítése során a megrendelő megbízottja kérheti az útvonal kisebb módosításait (meghatározhatja az útirányt, kitéréseket kérhet, az útvonal egyes állomásainak kihagyásait kérheti). Az autóbuszvezetőjének meg kell tagadni olyan utasítások végrehajtását, amelyek:

Az írásbeli utasítást az autóbuszvezetőjének a Különjárati Autóbusz Menetlevélre kell feljegyezni és a megrendelő megbízottjával a végrehajtás előtt alá kell íratni.

A Megrendelésben szereplő adatoktól való olyan lényeges eltérést, amely jelentősen módosítja:

Nem lehet az alábbi kéréseket teljesíteni, ha az:

9. Különjárati autóbusz elbocsátása

A különjárati személyszállítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a megrendelésben megjelölt útvonalon a személyszállítás megtörtént, és a megrendelő megbízottja nem ad további rendelkezést, az autóbuszt elbocsátja.

Az autóbusz elbocsátásakor az autóbusz gépkocsivezetőnek a megrendelő megbízottjával együtt át kell vizsgálni az utasteret, valamint a külső és belső csomagtartókat, hogy:

Ha valamely utas az autóbuszban felejtette saját személyes holmiját, azt a megrendelő megbízottja magával viheti, hogy azt tulajdonosának visszaszolgáltassa (ezt szintén dokumentálni kell a menetlevélen).

Ha az autóbuszvezetője a megrendelő távozása után talál tárgyat az autóbuszban, vagy a azt a csoport vezetője nem veszi át, akkor azt talált tárgyként kezeli és az szerint jár el.

A különjárat során az autóbuszban keletkezett károkat, rongálódásokat ugyancsak a megrendelő megbízottjával írásban kell elismertetni.

10. Számlázás

A különjárati díjak számlázásának alapjául a különjárati menetlevél szolgál, valamint a visszaigazoláson szereplő díjtételek. A megrendelőt terhelik a járulékos költségek (napidíj, parkolások, úthasználati díjak, autópályadíjak, külföldön fizetendő adók, stb.) A fizetés történhet készpénzben és átutalással is, ennek átvétele történhet személyesen és postán is.